Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Szigethalom
Szigethalom
Halásztelek
Halásztelek

2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 12-14.

Útvonaltervezés

Keresés
Close this search box.
Akadálymentes elérés

Adatkezelési tájékoztató – Toborzás álláshirdetésre jelentkezők részére

1. ADATKEZELŐ

 

Neve: „ARIES” Nonprofit Kft.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Adatkezelő képviselője: Szarvas Tibor

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: titkarsag@arieskft.hu

 

Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője: Csanádi Viktória Gabriella

Az Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Postacím: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

E-mail cím: dpocsanadi@gmail.com

Telefonszám: +36 70 334 8703

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2. ADATKEZELÉS CÉLJA

 

2.1 Új munkaerő kiválasztása az Adatkezelő számára (AKT-001)

Új munkaerő keresés, toborzás, álláshirdetés feladása, állas pályázatok befogadása, tárolása, jelentkezők előszűrése, interjúztatása, tesztek, próbamunkák, önéletrajzok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail, telefon, önéletrajzban megadott adatok

Adatkezelés tervezett határideje: 6 hónap vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

2.2 Informatikai adatmentés

IT rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, beleértve a munkaállomások szerverek és hálózati elemek üzemeltetését, az adatok archiválását és mentését és ezek visszaállítását havária esetére.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet fenntartása érdekében az informatikai rendszerek adatainak rendszeres mentése és archiválása.

A kezelt adatok köre: A Szervezet által gyűjtött vagy kezelt valamennyi digitális adatkategória

Adatkezelés tervezett határideje: A szervezet az informatikai rendszer adatmentését 30 napig tárolja,  az adatarchiválást 5 évig.

 

2.3 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

 

3. ÉRINTETTEK KÖRE

A Szervezethez a titkarsag@arieskft.hu email címre elküldött, vagy az Adatkezelő által valamely helyi újságban megjelentetett vagy hirdető táblán kifüggesztett állás hirdetésre jelentkezők, akik az önéletrajzukat és egyéb a pályázathoz kapcsolódó dokumentumaikat az Adatkezelő számára eljuttatják.

 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 • A hozzájárulás visszavonásáig

vagy

 • A toborzási eljárásban meghirdetett állás betöltését követő próbaidő lejáratáig, de legkésőbb az alábbi definíció szerint:
  • a toborzási folyamat lezárását követő 6 hónapig minimálisan megőrzi az Adatkezelő a beküldött önéletrajzokat.
  • Az önéletrajzok selejtezését az Adatkezelő évente 2 alkalommal: február utolsó munkanapján és szeptember utolsó munkanapján végzi.

A selejtezést az Adatkezelő a 6 hónap letelte után a két dátum közül az első alkalommal végzi el.

 

5. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelő az adatkezelés során a vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

Adatfeldolgozók kategóriái: Hirdető újságok, Közösségi oldalak.

A címzettek kategóriái: 

 

6. KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

 

7. ADATMEGADÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A kapcsolatfelvétel meghiúsulása.

 

8. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A megismert adatokat az adatkezelő a 5.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

 

9. ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA, ADATTOVÁBBÍTÁS

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik.

 

10. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 

11. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. A mentett vagy archivált adatokhoz a tárolás ideje alatt a hozzáférést az Adatkezelő korlátozza. A hozzáférés csak az adatok sérülése esetén visszaállítás céljából lehetséges. Az adatmentésből vagy adatarchiválásból visszaállítás folyamata közben a tárolási időszak alatt bejelentett Érintetti igényeket a visszaállított adatok éles üzembe állítás előtt az Adatkezelő ismételten végrehajtja.

 

12. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

12.1 A tájékoztatás költsége

Az adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

 

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

12.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

12.3 Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

13. JOGORVOSLAT

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

elnök: dr. Péterfalvi Attila

posta cím:  1363 Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax:  +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Szigetszentmiklós, 2020. október 26.

 
 Dokumentum neveKiegészítő információkFájlméretKözzétéve
 Adatkezelési tájékoztató – Toborzás álláshirdetésre jelentkezők részére
Megtekintés
– nincs –675.84 KB2020.11.17.
Megszakítás